ESP8266 ESP.deepSleep(30e6) 休眠唤醒失败

pkneteasy 15cm2024-01-2787 次点击
用ESP8266做了一个采集模块,休眠已节省电池,但是唤醒老是失败。每次到时间唤醒的时候串口输出一段乱码,像死机一样。无反应


已将D0与RST短接。
收藏 ♥ 感谢
Spoony 小组长 2024-01-27 
需要提供接线图、唤醒的源代码、外部中断方式、电源规格等信息。
pkneteasy 15cm 2024-01-27 
接线图:
ESP8266 D0脚 连接到 RST 接

唤醒源代码:


电源规格:
使用USB线连接电脑直接供电

源代码:
void setup() {‌
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
}

void loop() {‌
for(int i=0;i<8;i++){‌
Serial.print(".");
delay(800);
}
Serial.println();

Serial.print("shui mian qian,ji hua shui 30 miao");
ESP.deepSleep(30e6);
Serial.println("30 miao hou");
}

串口接收到的消息:
12:34:27.142 ->
12:34:27.142 ->
12:34:27.142 -> .....
12:34:31.158 -> shui mian qian,ji hua shui 30 miao{‌ll��<�l�< � d� b|����;�c�c��og�$g'���cx��l;l{‌$

后面的乱码为30秒后接收到的消息

登录注册 后可回复。
› 相关内容关注微信公众号